REGULAMIN SKLEPU

Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego Vanilla Body Shop jest firma 2B33 sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Słoneczna 77/28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000848895, NIP: 6342978858, REGON: 386459400

Kontakt ze Sprzedawcą:

mailowo pod adresem: sklep@vanillabodyshop.pl

telefonicznie w dni robocze, w godzinach 9.00 – 16.00 nr tel.+48 602313112 

listownie pod adresem:  2B33 sp.z o.o. , ul. Słoneczna 77/28, 40-136 Katowice

1. DEFINICJE

a. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.

b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c. Konto – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element sklepu internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

d. Koszyk – integralna część sklepu internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki zamówienia tj. rodzaj i ilość towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.

e. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia towaru na wskazany przez Klienta adres. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy tj. czasu między wydaniem towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi. 

f. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

g. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której sklep internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności sklepu, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

h. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

i. Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w regulaminie w celu zrealizowania zamówienia i korzystania z określonych funkcji sklepu internetowego.

j. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vanillabodyshop.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne towary.

k. Towar – produkt pokazany w sklepie internetowym, mogący stanowić przedmiot umowy sprzedaży; istotne właściwości każdego towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie sklepu; obraz towaru przedstawiony na stronach sklepu internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.

l. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego sklepu.

m. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Vanilla Body Shop, w szczególności warunki składania zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

b. Za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów przez Internet. Sklep internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania różnorodnych funkcjonalności sklepu, w tym prowadzenie konta klienta.

c. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie sklepu internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

d. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja.

e. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

f. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

g. W celu korzystania ze sklepu internetowego i realizacji zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

h. Klient nie może dostarczać treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działać w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystać ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

i. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

3. REJESTRACJA W SKLEPIE

a. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego konta dla usprawnienia procesu składania zamówienia, w tym zapisania adresu dostawy czy podglądu historii zamówionych towarów. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji.

b. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w sklepie internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu podczas procedury. Potwierdzenia rejestracji następuje mailem przesłanym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

c. Klient może również założyć konto w trakcie procedury składania zamówienia.

d. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez Klienta za pomocą maila wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta ze Sprzedawcą. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.

e. W procesie rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

f. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w paragrafie “Dane osobowe i polityka prywatności” niniejszego regulaminu. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych konta.

4. ZAMÓWIENIE

a. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy sklepu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w najbliższym dniu roboczym. 

b. Zamówienia mogą składać Klienci, którzy mają lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu. Klient nieposiadający konta w sklepie internetowym, dokonuje zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

c. Klient sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce koszyka zmienia się wskaźnik towarów na liście zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru towarów, Klient wskazuje w formularzu zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za zamówienie. Po skompletowaniu zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

d. Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie zamówienia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe zamówienia w celu jego potwierdzenia.

e. W procesie składania zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy sklepu internetowego. Po tym momencie, Klient może zmienić zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie kontakt ze Sprzedawcą.

f. Informacje prezentowane w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

g. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować zamówienie lub odstąpić od umowy.

h. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego sklepu (dostępna jest również na koncie Klienta) oraz dołączane jest do wysyłanego towaru. Klientowi, który złożył zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy. 

Czas realizacji zamówienia towaru wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych, w przypadku gdy czas ten ulegnie wydłużeniu klient zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po:

- płatność przy odbiorze ,, za pobraniem,, – po złożeniu zamówienia,

- przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

- pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

Po czasie realizacji zamówienia, towar wydawany jest przewoźnikowi do dostarczenia.

5. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

a. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu zamówienia. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

b. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w punkcie 4. regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.

c. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

d. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

e. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

- płatność gotówką „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki;

- przelew w PLN na rachunek bankowy Sprzedawcy  21 1140 2004 0000 3702 8018 1717, powadzony przez M BANK, w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia,

- przelew w EUR na rachunek nr … prowadzony w …, SWIFT: …,

- płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl, obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

f. Przy wyborze płatności innej niż „za pobraniem”, jeżeli w terminie 48h (czterdzieści osiem) godzin od daty wysłania zamówienia Klient nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane.

g. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub na żądanie Klienta faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

6. WYSYŁKA

a. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu zamówienia.

b. Koszt wysyłki towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu zamówienia i doliczany jest do kwoty zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.

c. Warunkiem nadania towaru jest uiszczenie kwoty wartości zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność „za pobraniem”.

d. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie zamówienia.

e. Czas dostarczenia zamówienia na terenie Polski trwa do 7 (siedmiu) dni roboczych lub 14 (czternaście) przy wysyłce za granicę, liczonych od momentu skompletowania i nadania zamówienia przez Sprzedawcę.

f. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, który stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu przesyłki.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY i WYMIANA TOWARU

a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do towaru lub powiadomić Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej.

b. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

c. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

d. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

e. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

f. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

g. Klient ma możliwość wymiany towaru na inny i o takiej wymianie powinien poinformować Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Przy wymianie uwzględniane są ewentualne różnice w cenie.

8. REKLAMACJE

a. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną. Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

b. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonej wady towaru.

c. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

d. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

e. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

a. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. 2135 j.t.).

b. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy:

- imienia i nazwiska,

- adresu zamieszkania,

- adresu poczty elektroniczne,

- numeru telefonu,

- adresu IP komputera.

c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia konta, realizacji zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w regulaminie,

c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

d. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

e. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem paragrafu 4).

f. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w regulaminie.

g. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

h. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi świadczącemu usługi dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

i. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez zewnętrzny serwis płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane operatorowi w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży.

j. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

k. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

- żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

- przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych. Wniosek możesz złożyć poprzez naszą infolinię lub wysyłając do nas lista tradycyjny lub elektroniczny,

- sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

- ograniczenia przetwarzania danych. Możliwe jednak jest, że pomimo Twojego żądania nadal będziemy je przetwarzać – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami

- żądania usunięcia danych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

l. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

m. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w sytuacjach gdy dostawa zamówienia będzie dotyczyła takiego kraju (przwoźnik) lub gdy operator płatności ma siedzibę w kraju spoza EOG.

n. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

o. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

p. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

q. Logi mogą być gromadzone i analizowane, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem i sporządzenia statystyk ruchu w serwisie. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

r. Przekazane dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób automatyczny.

s. Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl

t. Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania i jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Usuwamy lub anonimizujemy dane w szczególności, gdy:

- osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu,

- nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,

- upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów.

u. W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować:

- mailowo: serwis@vanillabodyshop.pl

- pocztą na adres:

2B33 sp.z o.o. , ul. Słoneczna 77/28, 40-136 Katowice

z dopiskiem ‘Dane osobowe’

- poprzez formularz kontaktowy na stronie : https://www.vanillabodyshop.pl/kontakt

10. NEWSLETTER

a. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

b. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient zamawia usługę Newslettera poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej wypełniając interaktywny formularz dostępny na stronie www.vanillabodyshop.pl. a po jego zatwierdzeniu aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej użytkownikowi na adres podany przez Klienta.

c. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez przesłanie informacji o rezygnacji odpowiadajac na list elektroniczy przesyłany w ramach usługi Newslettera, lub kontakt przez formularz kontaktowy sklepu.

d. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

b. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w sklepie internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w sklepie internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

c. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12. ZMIANY REGULAMINU

a. Sprzedawca może zmienić niniejszy regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

b. Klienci posiadający konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez co najmniej 14 dni przed wejściem jego w życie. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji regulaminu. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia konta w każdym czasie.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: